શૈક્ષણિક લોન માટેનું ઓનલાઈન અરજી પત્રક

Note :- Please Fill All Details In English.

અરજદારની માહિતી

અટક
અરજદારનું નામ
પિતા/પતિનું નામ
સાક્ષીની અટક
સાક્ષીનુ નામ
સાક્ષી પિતા/પતિનું નામ
Your age must be in between 18 to 45(ઉંમર ૧૮ થી ૪૫ વચ્ચે હોવી જોઈએ)
(in %)

શૈક્ષણિક લાયકાત

માહિતી નાખવા માટે ચેક્બોક્ષ ને ટીક કરવું
ડીગ્રી બોર્ડ/યુનિવર્સિટીનું નામ શૈક્ષણિક વર્ષ મેળવેલ ટકા/PR
SSC
HSC
HSC:Percentile
Graduation

યુનીવર્સીટીની માહિતી

સત્ર
વર્ષ

કુલ લોન ની જરૂરિયાત

અરજદાર ની અન્ય માહિતી

બેંક : અરજદારના બેંક ખાતાની માહિતી

નીચે દર્શાવેલ કેપ્ચા આપેલ બોક્સ માં ટાઇપ કરો

captcha

    Cancel