માઈક્રો ફાઈનાન્સ યોજના લોન માટેનું ઓનલાઈન અરજી પત્રક

Note :- Please Fill All Details In English.

Applicant's Details (અરજદારની માહિતી)

અટક
અરજદારનું નામ
પિતા/પતિનું નામ
સાક્ષીની અટક
સાક્ષીનુ નામ
સાક્ષી પિતા/પતિનું નામ
Your age must be in between 18 to 45(ઉંમર ૧૮ થી ૪૫ વચ્ચે હોવી જોઈએ)

ધંધાની લોન અરજી માટેની વિગતો

અરજદારની અન્ય માહિતી

બેંક : અરજદારના બેંક ખાતાની માહિતી


નીચે દર્શાવેલ કેપ્ચા આપેલ બોક્સ માં ટાઇપ કરો

captcha

    Cancel