પશુપાલન યોજના લોન માટેનું ઓનલાઈન અરજી પત્રક

Note :- Please Fill All Details In English.

Applicant's Details


અટક
અરજદારનું નામ
પિતા/પતિનું નામ
સાક્ષીની અટક
સાક્ષીનુ નામ
સાક્ષી પિતા/પતિનું નામ
Your age must be in between 18 to 45(ઉંમર ૧૮ થી ૪૫ વચ્ચે હોવી જોઈએ)
  • વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂ.3,00,000 છે.
(in %)

Education Qualification (શૈક્ષણિક લાયકાત)


બેંક : અરજદારના બેંક ખાતાની માહિતી


captcha
refresh

    Cancel