સીધા ધિરાણની લોન માટેનું ઓનલાઈન અરજી પત્રક

અરજદારની માહિતી

(in %)

શૈક્ષણિક લાયકાત

માહિતી નાખવા માટે ચેક્બોક્ષ ને ટીક કરવું (તમામ માહિતી અંગ્રેજીમાં ભરવી)
ડીગ્રી બોર્ડ/યુનિવર્સિટીનું નામ શૈક્ષણિક વર્ષ મેળવેલ ટકા
SSC
HSC
Diploma
Degree
Graduation

હાલના ધંધો/વ્યવસાય/નોકરીની વિગતો

ધંધાની લોન અરજી માટેની વિગતો

ગાય: 
ભેસ: 
અન્ય: 

અરજદારની અન્ય માહિતી

નીચે દર્શાવેલ કેપ્ચા આપેલ બોક્સ માં ટાઇપ કરો

captcha

    Cancel