શૈક્ષણિક લોન માટેનું ઓનલાઈન અરજી પત્રક

Note :- Please Fill All Details In English.

અરજદારની માહિતી

અટક
અરજદારનું નામ
પિતા/પતિનું નામ
અટક
અરજદારનું નામ
પિતા/પતિનું નામ
Your age must be in between 17 to 35(ઉંમર ૧૭ થી 3૫ વચ્ચે હોવી જોઈએ)
આવકના દાખલાની તારીખ છેલ્લા 3 વર્ષથી પહેલાની તારીખ સુધીની જ માન્ય ગણાશે.
(in %)

નોકરી ની વિગત

શૈક્ષણિક લાયકાત

માહિતી નાખવા માટે ચેક્બોક્ષ ને ટીક કરવું
ડીગ્રી બોર્ડ/યુનિવર્સિટીનું નામ શૈક્ષણિક વર્ષ મેળવેલ ટકા/PR
SSC
HSC
HSC:Percentile
Graduation
PCB/PCM Physics Chemistry Biology/Maths

યુનીવર્સીટીની માહિતી

કુલ લોન ની જરૂરિયાત

કોલેજ/ સંસ્થા સંલગ્ન/ હોસ્ટેલમાં રહેતા હોય તો વિગતો

અરજદાર ની અન્ય માહિતી

બેંક : અરજદારના બેંક ખાતાની માહિતી (વિદ્યાર્થી તથા વાલીનું સંયુક્ત)

નીચે દર્શાવેલ કેપ્ચા આપેલ બોક્સ માં ટાઇપ કરો

captcha

    Cancel